1. PRIVACYBELEID

1.1. Jouw privacy

c.v. de Bokelbulkes hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop c.v. de Bokelbulkes persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, en andere personen waarmee c.v. de Bokelbulkes een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdtc.v. de Bokelbulkes zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging c.v. de Bokelbulkes.

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor c.v. de Bokelbulkes je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die c.v. deBokelbulkes uitvoert, verzamelt en verwerkt

c.v. de Bokelbulkes persoonsgegevens van de relatie:

 1. Wanneer de relatie lid van c.v. de Bokelbulkes is/wordt:
 • Voor het verwerken van de contributie.
 • Voor het informeren over indeling commissie`s indelingen en wijzigingen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 1. Wanneer de relatie vrijwilliger van c.v. de bokelbulkes is/wordt:
 • Voor het eventueel uitbetalen van onkosten.
 • Voor het informeren over festiviteiten planning.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 1. Wanneer de relatie werknemer van c.v. de Bokelbulkes wordt:
 • Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.
 • Voor het informeren over werkroosters.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 1. Wanneer de relatie sponsor van c.v. de Bokelbulkes is/wordt:
 • Voor het verwerken van sponsorbedragen.
 • Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 • Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na het tekenen van de sponsorovereenkomst.
 • LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.
 1.  Wanneer de leverancier van c.v. de Bokelbulkes is/wordt:
 • Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door cv. de Bokelbulkes.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 • LET OP: leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.
 1. Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van c.v. de bokelbulkes:
 • Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.
 1. Wanneer de relatie meedoet aan een festiviteit georganiseerd door c.v. de Bokelbulkes:
 • Voor het verwerken van de contributie.
 • Voor het informeren over teamindelingen, poule-indelingen en wijzigingen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 1. Wanneer de relatie contact opneemt met c.v. de bokelbulkes via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:
 • Voor het onderhouden van het contact.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen. De commissiehoofd van een

commissie mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is c.v. de boklbulkes  wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

1.4. Administraties

c.v. de bokelbulkes voert een aantal administraties om de vereniging draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

 • lokale administratie om sponsoren en Vrienden van c.v. de bokelbulkes vast te leggen
 • Contributieadministratie: voor innen van contributie

1.5. E-mail

c.v. de Bokelbulkes verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen zoals festiviteiten en bezoeken bevriende verenigingen,  et cetera. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken  door te antwoorden op de e-mail.

1.6. Foto’s en video’s

Gedurende festiviteiten, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van c.v. de bokelbulkes of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de fotowand oud hoogheden die in de residentie van c.v. de bokelbulks is geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar secretariaat@bokelbulkes.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

c.v. de bokelbulkes heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat c.v. de Bokelbulkes hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met c.v. de Bokelbulkes  via secretariaat@bokelbulkes.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. c.v. de bokelbulkes zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft c.v de Bokelbulkes geen verantwoordelijkheid, tenzij door c.v. de Bokelbulkes zelf geplaatst.

1.7. Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van Festiviteiten, stuur dan een e-mail naar  secretariaat@boklbulkes.nl  met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.

Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via secretariaat@bokelbulkes.nl.

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

c.v. deBokelbulkes laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

1.9. Social media

c.v. de Bokelbulkes gaat graag, via het web en (eigen) socialmediakanalen, in dialoog met leden,  gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. C.v. d Bokelbulkes volgt actief hiervoor het internet en socialmediakanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant c.v. de Bokelbulkes zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. C.v. de Bokelbulkes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, c.v. de Bokelbulkes (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. C.v. de Bokelbulkes is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar socialmediakanalen of de content op haar socialmediakanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met c.v de Bokelbulkes via secretariaat@bokelbulkes.nl .

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door leden

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen c.v. de bokelbulkes, kan het desbetreffende lid gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop c.v. de Bokelbulkes geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, et cetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een commissiehoofd

Die andere leden toevoegd aan een Whats APP groep

1.11. Websites van c.v. de bokelbulkes en andere websites

Op de websites van c.v. de Bokelbulkes tref je een aantal links aan naar andere websites.

c.v. de Bokelbulkes draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van c.v. de Bokelbulkes is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

De volgende websites vallen onder verantwoording van c.v. de Bokelbulkes:

www.bokelbulkes.nl

2. TENSLOTTE

2.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:c.v de Bokelbulkes, onderwerp Privacy, gronausestraat 58 7581CH Losser of via e-mail: secretariaat@bokelbulkes.nl .

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via secretariaat@bokelbulkes.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

2.3. Wijzigingen privacybeleid

c.v de Bokelbulkes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien c.v. de Bokelbulkes een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop c.v. de Bokelbulkes de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.

2.4. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van c.v. de Bokelbulkes verantwoordelijk.

privacybeleid-c.v de bokelbulkes[11791]